autodesk.gif

1327964400_eduroam_logo.png

academy2crgb_94x89.gif

akreditovane_stredisko.gif

logo_msita_program.gif

msdnaa_logo_stacked_color.gif

pil_coe_black.jpg

univ3.jpg

univ2-logo.gif

hitklastr.gif

cteni_pomaha.gif

1359241200_krkraj.gif

1370296800_opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

ca_banner.gif

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy

školní rok 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 13.10.2015

                                                                                  Ing. Jan Lang
     ředitel školy

Vývoj školy od poslední výroční zprávy

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. v uplynulém školním roce prodělala další rozvoj především v oblasti rozvoje vyššího studia, kdy poprvé konala se studenty VOŠ zkoušky pro získání absolutoria VOŠ.
Škola pokračovala ve své odborné činnosti a účastnila se řady mezinárodních a regionálních výstav, kde se prezentovala formou přednášek v oblasti hardwaru i softwaru a zároveň předváděla i metody výuky v různých oblastech výpočetní techniky a počítačové grafiky. Poprvé se účastnila i výstavy Gaudeamus v Brně a v Praze, kde prezentovala svoji VOŠ.
Jako v minulém roce i letos se škola zařadila do prezentačních výstav, účastnila na mezinárodní soutěži animovaného filmu Anifilm 2015 v Třeboni, festivalu Jičín – město pohádky a festivalu CinemaOpen v Hradci Králové. Na všech akcích učitelé a žáci školy vedli animační dílny pro malé i velké.
Na informačním systému školy byly započaty práce s cílem přepracovat jej na  základě nových technologických platforem.  Přechod umožní získat škole další zkušenosti v oblasti vývoje softwaru. Část dokumentace vedené školou se přesunula do elektronické formy.
Škola provádí testy ECDL pro vlastní studenty, v malé míře i pro studenty ostatních škol a pro veřejnost.
V oblasti práce s talentovanou mládeží došlo opět k obsazení soutěží v oblasti SOČ, počet prací  podaných do okresního kola se mírně snížil. Podobně jako v minulém roce 3 práce postoupily do krajského kola, kde se velmi dobře umístily, do celostátního kola však nebyla nominována žádná práce. V řadě dalších soutěží škola dosáhla výborných výsledků na národní i mezinárodní úrovni.
Škola stále provozuje vlastní Domov mládeže, vzhledem k mírnému poklesu žáků, vrátila škola kapacitu na 98 lůžek.
Ve školním roce 2014/2015 odmaturovala jedna třída v  oboru Multimediální tvorba ŠVP Počítačová grafika a dvě třídy oboru Informační technologie studující podle ŠVP Programování a ŠVP Počítačové sítě.
Rada školy schválila ve sledovaném období všechny dokumenty předložené ředitelem školy bez zásadních připomínek. 


Základní charakteristika školy:

Název a adresa školy  -           Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky, s.r.o.
                                               Hradecká 1151
                                               500 03 Hradec Králové
IČO:                           -           25261991
IZO:                           -           011021420
Identifikátor zařízení  -           600 011 631

Zřizovatelé                 -           Ing. Jan Lang, Brožíkova 1685, Hradec Králové
                                   -           Martina Langová, Brožíkova 1685, Hradec Králové
                                              
Zřizovací listina          -  Výpis z obchodního rejstříku ze dne 21.6.2013 - viz příloha č.1

Zařazení do sítě škol  -   rozhodnutí MŠMT ze dne 22.4.2014 s účinností od 1.9.2014  - viz      příloha č. 2a
-  výpis správní řízení č. 763/SM/2014-6 o stanovení počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělávání – viz příloha  č. 2b
-  rozhodnutí o stanovení počtu ze dne 20.5.2014 viz příloha č. 2c
- rozhodnutí o výmazu oboru ze školského rejsříku ze dne 3.2.2015

Adresa pro dálkový přístup: - www.ssakhk.cz ; www.kyberna.cz

Školská rada:              Martina Langová         – za zřizovatele
                                   Ing. Jiří Špičan            – za učitele školy
                                   Bohumila Nováková   – za zákonné zástupce nezletilých žáků a  zletilé žáky

 

 

 

 

 

 

Charakteristika školy:

            Škola si klade za cíl vychovávat technicky zaměřené odborníky s vyhraněným zájmem o informační technologie a informatiku. Ve škole se žáci učí nejen o počítačích, ale  především o tom, jak používat počítače v praxi. Žáci navštěvují pravidelně největší výstavy a veletrhy s počítačovou tematikou. Důraz je kladen i na výuku anglického jazyka. V ostatních předmětech jsou kladeny požadavky nejen na teoretické znalosti, ale především na jejich aplikaci v praxi. V praktických cvičeních žáci sami zajišťují budování počítačové sítě školy, domova mládeže, kde jsou ubytováni, i jiných škol či institucí. K praktickým činnostem žáků patří i stavba, údržba a opravy počítačů, jejich konfigurace a softwarová údržba.
            V oboru Multimediální tvorba (ŠVP Počítačová grafika) je preferováno výtvarné cítění. Žáci se od ručních prací v prvních ročnících studia postupně dostávají až k počítačovému zpracování jak v 2D, tak i v 3D prostoru.  Za použití digitální techniky se zároveň učí i snímání a zpracování fotografií i videa. Ve spojení s počítačovými animacemi tak žáci získávají ucelený přehled i v oblasti multimédií.
V neposlední řadě škola plní i úlohu výchovnou a tělovýchovnou, k čemuž přispívají především sportovní a turistické akce školy.
Ve vyšším odborném školství pak škola staví svoji činnost na odborném vzdělávání studentů přicházejících z jiného typu škol. Pro vlastní absolventy pak nabízí jednak rozšíření vědomosti a dovedností, které studenti nabyli ve středoškolském vzdělávání a získání praktických zkušeností, kdy ve 3. ročníku studia studenti absolvují praxi v rozsahu téměř poloviny vzdělávacích hodin.

Seznam dokumentů vedených školou:

 • pedagogická dokumentace pro každý obor
 • školní řád
 • pracovní řád
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
 • třídní knihy
 • třídní výkazy
 • maturitní protokoly
 • stipendijní řád
 • řády učeben
 • výkaz o studiu na vyšší odborné škole

 

 


Systém řízení školy:

 • školu řídí ředitel                - Ing. Jan Lang - statutární zástupce školy
 • zástupce ředitele pro:
 • ekonom. oblast a DM        - Martina Langová - statutární zástupce školy
 • pedagogickou oblast         - Mgr. Miroslav Tichý
 • metodickou oblast a soutěže - Mgr. Richard Rejthar
 • předmětové komise:          - Mgr. Miroslav Tichý            – matematicko-fyzikální komise

- Ondřej Šinták                      – komise výp. techniky
- Ing. Jiří Špičan                     – elektrotechnická komise
- Mgr. Richard Rejthar          – komise ČJ, obč. nauka
- Mgr. Igor Ročín                   – tělovýchovná komise
- Mgr. Pavel Trnka                 – výtvarná komise
- Mgr. Jitka Čápová               – jazyková komise
- Ing. Jan Lang                       – komise programování
- Jaroslav Maťátko                 – dílenská komise

 

 •  

 


Přehled oborů vzdělávání zařazených v síti a vyučovaných v roce 2014/2015:

Název oboru                                      kód oboru

SŠ:

Informační technologie          -           18 – 20 M / 01
ŠVP: Programování
ŠVP: Počítačové sítě

Multimediální tvorba             -           82 -  41 – M / 17
ŠVP: Počítačová grafika

VOŠ:

Počítačová umění a design     -           82 – 43 – N / 08


Seznam tříd

třída                           obor (ŠVP)                            počet žáků                 třídní učitel(ka)

SŠ:

Třída      G1          -              Počítačová grafika                            24                           Mgr. Ilona Mayerová

Třída      T1           -              Programování                                    18                           Mgr. Zlata Karpíšková

Třída      I1            -              Programování, Počítačové sítě       19                           Mgr. Igor Ročín

Třída      G2          -              Počítačová grafika                            17                           Ing. Jiří Petera

Třída      T2           -              Programování, Počítačové sítě       27                           Ing. Roman Loskot, Ph.D.

Třída      G3          -              Počítačová grafika                            26                           Mgr. Jaroslav Svoboda

Třída      T3           -              Programování, Počítačové sítě       26                           Miloslav Penc

Třída      G4          -              Počítačová grafika                            27                           Mgr. Renata Jarošová

Třída      I4            -              Programování, Počítačové sítě       17                           Ing. Milan Hloušek

Třída      T4           -              Programování                                     14                           Ing. Josef Zelba

                                              

 

VOŠ:

 

Třída X1               -              Počítačová umění a design              6                             Mgr. MgA. Pavel Trnka

Třída X2               -              Počítačová umění a design              4                             Mgr. MgA. Pavel Trnka

Třída X3               -              Počítačová umění a design              7                             Mgr. MgA. Pavel Trnka


Přehled a rozsah nadstandardní péče:
           
Škola je zaměřena na práci s moderními počítačovými technologiemi. Škola využívá nejmodernější hardware a programové vybavení ve výuce.  Od prosince 1996 je ve škole používáno připojení na globální síť Internet pomocí pevné linky, rychlost připojení je v tomto školním roce 1 Gbps. Škola má vlastní zaregistrovanou doménu, provozuje vlastní www server a mailserver.  Toto připojení v převážné míře využívají žáci školy; každý žák školy má svoji e-mailovou schránku. Žáci mají možnost vytvořit si svoje www stánky na  serveru školy.
Počítače ve škole mohou žáci využívat i mimo výuku do večerních hodin. S nadanými žáky je prováděna výuka formou studentských projektů, zájmových kroužků nebo konzultací.
            Třetí a  čtvrté ročníky oboru Informační technologie navštívily Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 v Brně. Druhé a třetí ročníky oboru Informační technologie navštívily výstavu AMPER 2015.
            Žáci školy často navštěvují muzea a galerie v Hradci Králové, Praze i jiných městech. Škola provozuje vlastní Muzeum výpočetní techniky (v omezené míře).
            V oblasti sportovně - výchovné činnosti škola kromě turnajů ve volejbale, stolním tenise a nohejbale uspořádala i zimní výcvikový kurz v Krkonoších a Jeseníkách a letní turistickou akci.
Ve škole pokračuje v činnosti studijní oddělení, kde mají studenti volně k dispozici černobílou síťovou multifunkční tiskárnu a barevnou síťovou multifunkční tiskárnu.
Škola vypsala v rámci rozvoje projektového vyučování 72 témat studentských projektů. Řešeno bylo 38 projektů a studenti z 16 projektů zapracovali a  předváděli na studentské konferenci k projektům výstupy své práce. Byla zahájena spolupráce s Centrem andragogiky, které připravilo celkem 12 návrhů na projekty. Studenti si vybrali a realizovali celkem 6 projektů. Hodnocení projektů proběhlo jak z řad studentů, tak i z řad učitelů školy a také na úrovni zřizovatele školy.
Tradičně byl realizován studentský „Help Desk“, kde žáci vyšších ročníků pomáhají řešit problematické situace v oblasti používání výpočetní techniky svým spolužákům, případně i učitelům školy, jedná se o běžně využívanou službu.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
            Personální zabezpečení školy je na  velmi dobré úrovni. Přispívá k tomu velmi nízká fluktuace zaměstnanců školy. Dále pak vysoká odborná úroveň jak učitelů odborných předmětů, tak i  učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů a dále i skutečnost dalšího vzdělávání zaměstnanců školy jak formou odborných kurzů, tak i formou dlouhodobé přípravy v rámci doktorského studia. I když z hlediska zákona o pedagogických pracovnících nemají všichni učitelé požadovanou kvalifikaci, je i výuka těchto učitelů na vysoké úrovni jak po odborné stránce, tak i po stránce pedagogické. Škola vyhledávala za nekvalifikované pedagogy adekvátní náhradu, bohužel však i  přes některé přísliby nebyl nalezen nikdo, kdo by nekvalifikované učitele mohl plně nahradit.
            Pedagogický sbor čítá celkem 34 učitelů, z toho 26 mužů, dále škola má 4 vychovatele a 5 nepedagogických pracovníků. Prevenci sociálně patologických jevů zajišťuje výchovný poradce na  plný úvazek.
            Řada učitelů má těsný kontakt s firemní sférou a udržuje se tak na vysoké odborné úrovni, další část učitelů učí zároveň i na vysokých školách a udržuje si tak dobrý přehled o požadavcích na naše absolventy školy, kteří pokračují vysokoškolským studiem.
            Někteří učitelé se podílejí na  odborné přípravě státní maturitní zkoušky nebo jsou recenzenty učebnic při schvalování doložek pro zařazení učebnic do výuky.

Významné akce pořádané školou:
Škola se zúčastnila mezinárodního filmového festivalu Anifilm 2015 Třeboň, 25. ročníku festivalu Jičín – město pohádky a třetího ročníku nezávislého filmu CinemaOpen, na těchto akcích naši vyučující a žáci vedli workshop tvorby animovaného filmu pro žáky středních a základních škol a návštěvníky festivalů. Zároveň zde probíhaly prezentace výtvarných i filmových prací žáků naší školy. Škola zde předváděla nové technologie tvorby animovaných filmů s 3D projekcí.
Z menších regionálních výstav se škola prezentovala v Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Brně, Kolíně, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě, Liberci, Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Chrudimi, Kutné Hoře a Žďáru nad Sázavou.
Žáci školy se účastnili sportovních akcí pořádaných ostatními školami a  odborných akcí pořádaných Domem dětí a mládeže v Hradci Králové.

Přehled kulturních a  sportovních akcí ve školním roce 2014-2015

 

ZÁŘÍ
8. – 12.            G1; G2; X1; X2         Kurz malby v exteriéru; České Petrovice, Orlické hory
9. – 14.            výběr                          Jičín – město pohádek

 

ŘÍJEN
1.                     T3; I4; T4                   Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
7.                     G1; G2; G3; G4
                        X1; X2; X3                Designblok 2015

 

LISTOPAD
4.                     výběr                          Gaudeamus Brno
14. – 15.          výběr                          Kino Centrál – filmový festival CinemaOpen
19.                   T3                               Foxconn Pardubice – exkurze
26.                   G3                              Muzeum východních Čech HK
27.                   I4; T4                          Foxconn Kutná Hora – exkurze

 

PROSINEC
10.                   výběr                          Florbalový turnaj – Předměřice
18.                   výběr                          Wroclaw – exkurze

 

LEDEN
9.                                                        Maturitní ples
17. – 24.          I1                                Lyžařský kurz – Rokytnice nad Jizerou
21.                   G4; T4; I4                   Klicperovo divadlo HK – Richard III.

 

ÚNOR
3.                     G4                              Národní divadlo Praha; GHMP – exkurze
4.                     T4; I4                          Národní divadlo Praha; Muzeum Policie ČR - exkurze
8. – 14.            G2; G3; T3                 Lyžařský kurz – Pusté Žibřidovice
17.                   výběr                          Přednáška Street art
21. – 27.          G1; T1                        Lyžařský kurz – Janské Lázně

 

BŘEZEN
19. – 20.          výběr                          Amavet Pardubice
26.                   T2; T3                         Ampér – Brno, veletrh
27.                   G2; G3                       Výstava FOMEI; workshop světelná technika; výstava                                                                  prací studentů FAMU

 

 

DUBEN
15.                              T1                               Mikrotechna – exkurze; exkurze po pražských
                                                           památkách
17.                   G3; T3                        Klicperovo divadlo HK – Romeo a Julie
22.                   výběr                          Startovač

 

KVĚTEN
5.                     celá škola                    Kino Centrál – Trainspotting
5. – 10.            výběr                          Anifilm Třeboň
13.                   výběr                          Polygraf – výstava Praha
17.                   výběr                          Náchodská Prima sezóna

 

ČERVEN
4.                     G1; I1; T1; G2; T2     Klicperovo divadlo HK – Figarova svatba
22.                   celá škola                    Přehlídka projektů
23. – 26.          celá škola                    Sportovně-turistická akce
29.                   celá škola                    Sportovní den

 

 

 


Vzdělávání učitelů:


Název školení

Organizátor

   

Účast na  seminářích, konferencích a školeních

 
   

Autodesk 3DS Max

Computer agency o.p.s.

Autodesk Inventor

Computer agency o.p.s.

„Mezinárodní program GLOBE“

TEREZA vzdělávací centrum z. ú.

Finance v běžném životě

Descartes

Využití software Mathematica na SŠ

Elkan

Peněžní gramotnost aneb jak se orientovat na finančním trhu

Descartes

Badatelsky orientované vyučování

TEREZA vzdělávací centrum z. ú.

EDU konference pro školy

SOLIDVISION

Programování

NUV

Elektromontér fotovoltaických systémů

NUV

Genetická toxikologie

descartes

Řešení elektroinstalace

legrand

Náš svět  ve 4 řádech

descartes

Školení hodnotitelů a průvodců v rámci programu UNIV3

NUV

Čeština ve světle výsledků MZ

NIDV Hradec Králové

Brána jazyků otevřená

NIDV Hradec Králové

Školení hodnotitelů maturitní zkoušky

NIDV Hradec Králové

Školení předsedů maturitních komisí

NIDV Hradec Králové

Školení komisařů MZ

NIDV Hradec Králové

Konference učitelů matematiky

JČMF

Závěrečná konference projektu UNIV3

NUV

Seminář pro organizátory školního kola SOČ

CVKHK

Výroční konference programu NetAcad 2015

i-com-unity

Židé, dějiny a  kuktura

ŽM Praha

Princip funkce jistících přístrojů

OEZ Letohrad

Školení revizních techniků elktrických zařízení

L.P.Elektro

Dějiny antisemitismu

ŽM Praha

Finanční gramotnost

Česká spořitelna

   
   
   

Aktivní účast na seminářích, konferencích a školeních

 
   

Projekt Výzvy 51 Učíme digitálně

Pontech s.r.o.

Využití software Mathematica ve výuce na střední škole

Elkan.cz

Závěrečná konference projektu UNIV3

NUV

   

 


Údaje o přijímacím řízení:
Obor Multimediální tvorba: pro školní rok 2015/2016 bylo organizováno přijímací řízení dne 2. ledna a  3. ledna 2015,  další kola probíhala v případě přihlášených uchazečů vždy v pátek  až do 31.8.2015.
Obor Informační technologie: přijímací zkoušky se nekonaly, uchazeči byli přijati na základě svého prospěchu na základní škole. Žáci mohli konat dobrovolnou státní přijímací zkoušku. Zúčastnilo se celkem 16 žáků. Všichni (až na  jednoho uchazeče) splnili požadovaná kritéria navržená pro přijetí žáků ke studiu na střední školu.

Počty  žáků v prvním ročníku (kteří ke studiu nastoupili k 1.9.2015) po uzavření všech kol:

Multimediální tvorba:            G1 – 24 žáků

Informační technologie:         T1 – 20 žáků
                                              

Na obor VOŠ Počítačová umění a design bylo organizováno přijímací řízení dne 1. června 2015, druhé kolo bylo organizováno 29. června 2015. Třetí kolo proběhlo 28. srpna 2015.
Ke studiu na VOŠ nastoupilo 14 studentů, z toho 3 studenti byli přijati do druhého ročníku.
                                                          


 

Multimediální tvorba:

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 v oboru Multimediální tvorba 

Talentová zkouška: (doba trvání cca  2 hodiny)
a) Talentová zkouška konaná ručně – kresba nebo malba provedená na zadané téma nebo podle zadané předlohy libovolnou technikou. Kreslící potřeby si student přinese vlastní, papíry dodá škola
Součástí je zhotovení návrhu (skica, náčrt) případně varianty návrhu
Provedení vlastní práce
b) Talentová zkouška na počítači – uchazeč si doveze do školy vlastní počítač s vlastním softwarem – výtvarná práce je provedena na zadané téma
Součástí práce jsou případné návrhy prováděné rukou
Práce se odevzdává ve formě datového souboru (USB rozhraní počítače nebo CD-RW)
Výsledek práce musí být převeden do tisknutelného formátu (jpg, tiff, gif, ….)
V případě animací je práce odevzdána pouze jako datový soubor (avi, mpeg, ….)
c)Kritéria hodnocení: nápaditost, zvládnutí výtvarné techniky, kompozice, barevná skladba, atd.
d) Hodnocení talentové zkoušky je komisionální v rozsahu 0 – 42 bodů.

Hodnocení výsledků ze základní školy:
Hodnotí se dosažené výsledky v 7. a 8. třídě základní školy v pololetním i závěrečném vysvědčení.
Kritérium je průměrný prospěch s přihlédnutím k předmětům ČJ, DEJ, Výtvarná výchova.
Hodnocení je bodové a přepočítává se z průměrného prospěchu v každém pololetí a může být v rozsahu -35 až 30 bodů. Podle vzorce: 50 – 4*(2*průměri + známka ČJLi + známka DEJi + známka výtv_výchi ) kde i představuje jedno ze 4 hodnocených vysvědčení (7.tř. pol., 7.tř. výroční, 8.tř. pol. , 8.tř. výroční)

Domácí práce:
Předpokladem je, že student předloží svoje vlastní práce (maximální počet je 10), které vytvořil doma, v základní škole případně i v základní umělecké škole.
Domácí práce vytvořené počítačem budou předloženy v tištěné podobě, v případě animací nebo www stránek budou předloženy na CD ve vhodném formátu ( videa bez použití kodeků).
Kritéria – jako u talentové zkoušky a dále se přihlíží k pracnosti.
Hodnocení prací je komisionální v rozsahu 0 – 12 bodů.

Pohovor:
Pohovor má za cíl zjistit další skutečnosti, které osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče pro studium zvoleného oboru. Je veden na tato témata: dosud používané programové vybavení, počítače, vývoj techniky, oblasti zájmu studenta, atd.
V rámci pohovoru student předkládá doklady o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích nebo přehlídkách či výstavách
Kritéria: vystupování studenta, odborné znalosti, všeobecný přehled,
Hodnocení pohovoru je komisionální v rozsahu 0 – 25 bodů.

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů v talentové zkoušce a hodnocení domácích prací.
Celkové bodové hodnocení musí být alespoň 20 bodů.


 


Informační technologie:

 

Kritéria pro přijímací řízení v RVP - Informační technologie pro školní rok 2015/2016

            

 1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

  1. Hodnotí se dosažené výsledky na vysvědčení v obou pololetích 8. a v pololetí 9. třídy základní školy nebo odpovídajících tříd víceletého gymnázia.

  2. Kritérium je průměrný prospěch s přihlédnutím k předmětům matematika, fyzika, informatika (nebo obdobný předmět).

  3. Hodnocení je bodové a přepočítává se z průměrného prospěchu v každém pololetí a může být v rozsahu (-18 až 30) bodů.

  4. Vzorec hodnocení: 45 – 3 * (2 * průměr + známka MAT + známka FYZ+ známka INF) 

  5. Student, který neabsolvoval předmět informatika má zpočítány body za známku 3. 

  6. Pokud žák absolvoval úspěšně v předchozím vzdělávání jinou formu školy než ZŠ, může ředitel zohlednit tuto skutečnost dalšími body v rozsahu 0 – 10 bodů.

 1. Přijímací zkouška není stanovena

 2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: Uchazeč zašle škole doklady (kopie dokladů) o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích nebo přehlídkách či výstavách. Bodové hodnocení doložených skutečností stanoví ředitel školy. Dále pak jsou započítány body získané na zkoušce konané formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury dne 15.4.2015.  Bodové hodnocení této zkoušky:  body_matematika / 2   (výsledky z českého jazyka a literatury se nezapočítávají do bodového hodnocení, ale budou evidovány)

            Minimální počet bodů pro splnění kritéria je 10 bodů. Ředitel si vyhrazuje právo změnit kritéria pokud dojde ke změně zákona nebo vyhlášky

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání:

 

Maturitní zkoušky

 

Maturitní zkoušky se ve školním roce 2014-2015 konaly ve třídách G4, I4 a T4.

Ve třídě G4 dokončilo 4. ročník v řádném termínu 21 žáků, 20 žáků prospělo u maturitní zkoušky, z toho dva žáci získali vyznamenání. Jedna žákyně u maturitní zkoušky neprospěla ze dvou předmětů, úspěšně odmaturovala v září. Čtyři žáci dokončili klasifikaci ve čtvrtém ročníku později, jeden z nich úspěšně maturoval v září.

Ve třídě I4 dokončilo 4. ročník v řádném termínu 16 žáků. U maturity prospělo 12 žáků, tři z nich prospěli s vyznamenáním. Čtyři žáci neprospěli, v září úspěšně odmaturovali. Jeden žák dokončil 4. ročník později, v září úspěšně odmaturoval.

Ve třídě T4 dokončilo 4. ročník v řádném termínu 14 žáků. U maturity prospělo 13 žáků, tři z nich prospěli s vyznamenáním. Jeden žák neprospěl a v září úspěšně odmaturoval.

 

Absolutoria

 

Ze sedmi studentů třetího ročníku VOŠ, řádně k termínu absolutoria ukončili studium dva studenti. Jeden student absolutorium vykonal úspěšně, jeden neuspěl z odborných předmětů. K opravné zkoušce se přihlásil v říjnovém termínu. Další student splnil podmínky později a k absolutoriu se přihlásil v říjnovém termínu.

 

Tabulka výsledků vzdělávání

 

V tabulce jsou uvedeny počty žáků s vyznamenáním (V), počty žáků, kteří prospěli (P) a počty žáků, kteří neprospěli (N) a konali opravnou zkoušku. Stavy uvedené v tabulce za první pololetí jsou k 31. lednu, ve druhém pololetí je stav po konání opravných zkoušek.


2014

počet

1. pololetí

2. pololetí

2015

zač.

konec

V

P

N

nekl.

V

P

N

nekl.

G1

24

23

0

8

3

13

10

11

1

1

I1

17

17

2

9

3

3

2

15

0

0

T1

18

18

5

13

0

0

7

11

0

0

G2

17

17

2

14

0

1

2

14

1

0

T2

26

25

3

17

2

6

3

20

0

2

G3

26

26

0

14

1

11

2

21

0

3

T3

26

26

4

14

2

6

5

21

0

0

G4

27

27

1

12

2

12

2

24

0

1

I4

17

17

3

11

0

3

3

14

0

0

T4

14

14

3

11

0

0

1

13

0

0


 

Výsledky společné části maturitní zkoušky


U společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 neuspěli 4 žáci v jarním termínu, 3 žáci zkoušku úspěšně zvládli v podzimním termínu. Ze žáků, kteří byli přihlášeni ke zkoušce v podzimním termínu u společné části maturitní zkoušky, nespěli čtyři. Zkoušku budou opakovat v následujícím školním roce. Výsledné přehledy jsou v příloze č 3.


Výsledky vzdělávání na VOŠ


Vzdělávání probíhalo ve 3 třídách studia vyšší odborné školy

Ve třídě X1 studovalo na začátku sledovaného období 6 studentů, na konci 6 studentů. Tři studenti ukončili sledované období úspěšně, 2 studenti na konci období studium ukončili, jeden student ročník opakuje.

Ve třídě X2 studovali na začátku sledovaného období 4 studenti, na konci 4 studenti. Tři studenti ukončili sledované období úspěšně, jeden student ročník opakuje ze zdravotních důvodů.

Ve třídě X3 studovalo na začátku sledovaného období 7 studentů, na konci 7 studentů. Tři studenti ukončili sledované období úspěšně, tři studenti ročník opakují, jeden student požádal po ukončení sledovaného období o přerušení studia.


 


     

Přehled výsledků soutěží ve školoním roce 2014/2015 bez SOČ

     
 

Jméno

Příjmení

Třída

Soutěž

kolo *

kategorie

Umístění

Datum

               

Martin

Žitný

T2

Bobřík informatiky

celostátní

junior

33. z 8342

14.11.2014

Tomáš

Balihar

T4

Bobřík informatiky

celostátní

senior

14. z 4233

14.11.2014

Jan

Michalík

T3

AMAVET

regionální

 

postup

20.3.2015

Jiří

Šolc

T3

DOGIES

 

 

 

 

Lukáš

Veteška

T3

AMAVET

regionální

 

postup

20.3.2015

David

Podzimek

T1

QEditor

 

 

 

 

Jan

Michalík

T3

AMAVET - 3D Engin

regionální

 

postup

30.3.2015

Lukáš

Veteška

T3

Soutěž v programování

okres

prg. jazyky

1.

21.3.2015

Adrian

Hlavatý

T2

Soutěž v programování

okres

prg. jazyky

2.

21.3.2015

David

Erben

T2

Soutěž v programování

okres

prg. jazyky

3.

21.3.2015

Filip

Kopecký

I4

Soutěž v programování

okres

prg. jazyky

4.

21.3.2015

Martin

Pavlíček

T4

Soutěž v programování

okres

prg. jazyky

5.

21.3.2015

Jan

Michalík

T3

Soutěž v programování

okres

prg. jazyky

7.

21.3.2015

Radomír

Žemlička

T4

Soutěž v programování

okres

tvorba webu

1.

21.3.2015

Jiří

Gracík

I4

Soutěž v programování

okres

tvorba webu

3.

21.3.2015

Martin

Žitný

T2

Soutěž v programování

okres

tvorba webu

5.

21.3.2015

Jan

Michalík

T3

Networking Academy Games 2014

celostátní

HS3

4.

27.3.2015

Jan

Stránský

T3

       

 

Lukáš

Pirohanič

I4

 

 

 

 

 

Jiří

Česák

X3

Český videosalon - krajská filmová soutěž

kraj

hraný film

postup

11.4.2015

Martin

Mercl

X2

Český videosalon - krajská filmová soutěž

kraj

hraný film

postup

11.4.2015

Jakub

Resl

G3

Český videosalon - krajská filmová soutěž

kraj

videoklip

čestné uznání s postupem

11.4.2015

Jan

Janás

G3

Český videosalon - krajská filmová soutěž

kraj

videoklip

čestné uznání s postupem

11.4.2015

Antonie

Hálková

G3

Český videosalon - krajská filmová soutěž

kraj

videoklip

postup

11.4.2015

Lukáš

Veteška

T3

Vernadského soutěž v Moskvě

mezinárodní

 

čestné uznání

17.4.2015

David

Podzimek

T1

QEditor

 

 

 

Lukáš

Veteška

T3

Soutěž v programování

kraj

prg. jazyky

1.

18.4.2015

Adrian

Hlavatý

T2

Soutěž v programování

kraj

prg. jazyky

2.

18.4.2015

Martin

Pavlíček

I4

Soutěž v programování

kraj

prg. jazyky

3.

18.4.2015

Filip

Kopecký

I4

Soutěž v programování

kraj

prg. jazyky

4.

18.4.2015

David

Erben

T2

Soutěž v programování

kraj

prg. jazyky

6.

18.4.2015

Radomír

Žemlička

T4

Soutěž v programování

kraj

tvorba webu

1.

18.4.2015

Martin

Žitný

T2

Soutěž v programování

kraj

tvorba webu

4.

18.4.2015

Jan

Michalík

T3

AMAVET - 3D Engin

celostátní

 

10.

24.4.2015

Jiří

Česák

X3

Náchodská prima sezona (Chci Tě)

celostátní (1)

hraný film

čestné uznání

17.5.2015

Jiří

Česák

X3

Náchodská prima sezona (Kamufláž)

celostátní (1)

hraný film

čestné uznání

17.5.2015

Ondřej

Tauber

T3

Hackathon

celostátní (1)

 

2.

29.4.2015

Jan

Michalík

T3

 

 

 

 

 

Radomír

Žemlička

T4

Soutěž v programování

celostátní

tvorba webu

1.

28.6.2015

Lukáš

Veteška

T3

Soutěž v programování

celostátní

prg. jazyky

4.

28.6.2015

               
               

Vysvětlivky:

           

ceslostátní (1)

jednokolová soutěž

       
               

 


SOČ 2014/2015 - Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

           

Okresní kolo

         

umístění

         

1.

18

QEditor

Veteška Lukáš - T3

David Podzimek - T1

 

1.

10

Deisy

Veteška Lukáš - T3

 

 

1.

9

DOGIES

Šolc Jiří - T3

Michalík Jan - T3

 

 

12

Checkfin

Tauber Ondřej - T3

Krejza Vojtěch - T3

Michalík Jan - T3

           

Krajské kolo

         

umístění

         

2.

9

DOGIES

Šolc Jiří - T3

Michalík Jan - T3

 

3.

18

QEditor

Veteška Lukáš - T3

David Podzimek - T1

 

 

10

Deisy

Veteška Lukáš - T3

 

 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:


Ve školním roce 2014/2015 byl na škole vytvořen a realizován „Minimální program primární prevence sociálně patologických jevů pro školní rok  2014/2015“.

Ve škole byla provozována informační tabule ŠIK, která má za jeden z cílů informovat a pomáhat v prevenci sociálně patologických jevů.

      Zaměstnanec konající ve škole poradenskou činnost je absolventem pětiletého výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii s arteterapeutickým zaměřením a dále se vzdělává také v oblasti artefiletiky. Zajišťoval také krizovou intervenci, zaměřoval se na poruchy chování a učení, výukové obtíže, na školní selhávání a přispíval významnou měrou k prevenci sociopatologických jevů.

V souladu s metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zahrnuje prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v naší škole tyto oblasti:


 • kriminalita, delikvence, vandalismus,

 • počítačová kriminalita,

 • virtuální drogy, divácké násilí (PC, TV, video),

 • patologické hráčství (gambling),

 • záškoláctví,

 • šikanování, rasismus, xenofobie a jiné formy násilného chování,

 • závislost na politickém a náboženském extremismu,

 • užívání návykových látek, onemocnění HIV/AIDS a další nemoci šířící se krevní cestou a pohlavním stykem.


 

Zařazení témat prevence sociálně patologických jevů do výuky občanské nauky:


           Tematické okruhy v tomto předmětu jsou příležitostí pro vyučujícího nebo lektora, aby mohl studenty vést k samostatnému a zodpovědnému výběru hodnotových orientací a postojů v přípravě na soukromý a občanský život v demokratické společnosti. Jsou to například:


 • člověk v lidském společenství,

 • základy společenského chování,

 • základy estetiky,

 • občan a demokracie,

 • základy teorie státu a práva,

 • základy ekologie,

 • základy psychologie,

 • filozofické a etické otázky v životě člověka.


Odborná literatura dostupná ve škole:


       V knihovně u psycho-sociálního a studijního poradce jsou pedagogům a studentům k dispozici tituly s tematikou sociálně patologických jevů a dalšími tématy z psychologické a sociální praxe.


 • David Fontana:  Psychologie ve školní praxi, Praha 2003, Portál s.r.o.

 • D. Greenberger, Ch. A. Padesky: Na emoce s rozumem, Praha 2003, Portál s.r.o.

 • O. Matoušek, A. Kroftová: Mládež a delikvence, Praha 2003, Portál s.r.o.

 • Varena Kast: Otcové – dcery, matky – synové, Praha 2004, Portál s.r.o

 • Josef  Vondrka: Smrt jménem závislost, Praha 2004, Portál s.r.o.

 • Karel Nešpor: Návykové chování a závislost, Praha 2000, Portál s.r.o.

 • Tatjana Šišková: Výchova k toleranci a proti rasismu, Praha 1998, Portál s.r.o.

 • Michal Kolář: Bolest šikanování, Praha 2001, Portál s.r.o.

 • M. T. Auger, Ch. Boucharlrt: Učitel a problémový žák, Praha 2005, Portál s.r.o

a další


Zpráva o hospodaření 2014:

V souladu se zák. 561/2004 Sb. je vypracována tato zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2014.


Celková bilance školy  

(všechny údaje jsou v  Kč)Přehled příjmů a výdajů školy:Příjmy celkem - 29 485 363,-  

Státní dotace vých-vzd. - 16 498 225,-

Dotace prog. Excelence -    111 096,-

Dotace ESF - 568 448,-

Školné -  9 348 734,-

Školské služby -  1 659 293,-

Jiné příjmy -  1 599 567,-


Výdaje celkem - 29 855 921,-

Provozní výdaje:

Mzdy a OON - 13 113 304,-

Zákonné odvody -  4 422 048,-

Sociální výdaje -    935 744,-

Učebnice a odb. lit. -    444 696,-

Učební pomůcky -    219 846,-

Ostatní mater. náklady -    524 165,-

Opravy a udržování -    175 500,-

Nájemné včetně služeb -  6 954 053,-

Komunikační služby -    311 254,-

Náklady na školní akce -    692 649,-

Vzdělávání pedagogů -     52 946,-

Ostatní služby -  1 204 389,-


Pořízení majetku:

Modernizace -    316 958,-

    Software -    238 736,-

Ostatní -          0,-


Odpisy majetku -      0,-

Hospodářský výsledek -   -370 558,-


Stav fondu rozvoje školy   -  4 235 685,-


Čerpání státní dotace:Přehled příjmů a výdajů školy ve školním roce 2014/2015:


Příjmy celkem

Poskytnutá dotace vých-vzd. - 16 266 441,-Výdaje celkem - 16 266 441,-

Učebnice a uč. Pomůcky -          0,-

Mzdové náklady - 10 924 905,-

Zákonné odvody -  3 718 204,-

Nájemné -  1 623 332,-
Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí:Ve školním roce 2014/2015 proběhla kontrola sociální správy ve dnech 11.2.2015.

Bylo zjištěno, že za předsedy maturitních komisí v souvislosti se změnou zákona nebylo odvedeno sociální pojištění. Odvod byl po skončení kontroly proveden.


Krajský úřad dne 24.3.2015 provedl finanční kontrolu v souvislosti s nárokem a čerpáním státní dotace na vzdělávání. Nebylo zjištěno žádné pochybení.Česká školní inspekce provedla hodnocení podmínek průběhu a výsledku vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. Kontrola proběhla ve dnech 17.1. 2012 – 19.1.2012. Výsledek kontroly je uveden ve veřejně přístupném dokumentu viz příloha č. 4 a celá zpráva je na http://zpravy.csicr.cz/upload/2011061649.pdf.
Údaje o zapojení školy do rozvojových programů a mezinárodních programů:

Škola je více než 10 let zapojena do programu CISCO Networking Academy programu, kde pro Českou republiku zastřešuje kurzy IT Essentials. V rámci tohoto programu každoročně školí instruktory ze středních a vysokých škol. V tomto školním roce byla zařazena do programu ESF v rámci kapitoly 7.2. Vzdělávání pro konkurenceschopnost v programu 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (Šablony středních škol).

Pokračuje zapojení do projektu Recyklohraní týkajícího se organizovaného sběru elektroodpadu a souvisejících surovin.

Škola se zapojila do projektu GLOBE, který vede studenty ke vztahu k přírodě.


Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení:

Škola se zapojila do projektu UNIV3 jako pokračování projektu UNIV2. Projekty zaštiťuje Národní ústav pro vzdělávání v Praze. V rámci projektu UNIV3 připravila školení pro profesní kvalifikaci „Technik PC“. Zároveň pilotně ověřila kurz Montér fotovoltaických systémů, Správce sítí pro malé a střední organizace, Programátor a zahájila pilotní ověřování kurzu Návrhář software.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů:

Škola ve sledovaném období nepředložila žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.

Spolupodílela se na projektu realizovaném Centrem andragogiky s.r.o.

Na konci srpna 2015 byla předložena žádost v souvislosti s výzvou 57.


Škola se účastní projektu v rámci sektorové dohody Královéhradeckého kraje pro oblast strojírenství

  K podpisu sektorové dohody došlo v závěru školního roku a žádné další aktivity vyplývající z projektu zatím řešeny nebyly.


Profesní kvalifikace

Škola uskutečnila zkoušky profesní kvalifikace 26-014-H „Elektromontér fotovoltaických systémů“ ve čtyřech zkušebních termínech. Úspěšně zkoušku složilo 29 účastníků, kterým bylo vydáno osvědčení o profesní kvalifikaci. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:


Škola ve sledovaném období nespolupracuje se žádnou odborovou organizací ani organizacemi zaměstnavatelů.Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.